Morimoto (NYC, USA)

Bite after bite of heaven at Morimoto

toro tartare: kaluga caviar, sour cream, wasabi, dashi soy

toro tartare: kaluga caviar, sour cream, wasabi, dashi soy

Continue reading